Giáo trình Hán ngữ 2 Bài 29 Bài 30 học tiếng trung online Thầy Vũ chinemaster

Giáo trình Hán ngữ 2 học tiếng Trung online

Giáo trình Hán ngữ 2 Bài 29 Bài 30 lớp học tiếng Trung online qua Skype anh Phan Trung Phương do Thầy Nguyễn Minh Vũ trực tiếp chủ nhiệm lớp và giảng bài trực tuyến trên kênh youtube học tiếng Trung online và Diễn đàn học tiếng Trung Thầy Vũ.

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay các bạn xem chi tiết trong video bên dưới. Các bạn chú ý xem thật kỹ và xem hết video bài giảng bên dưới.

Nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại trọng tâm ngữ pháp tiếng Trung cơ bản của bài học hôm trước, đó là cách phân biệt phó từ 就 và 才 trong tiếng Trung. Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa hai cách sử dụng của từ vựng tiếng Trung trên. Sau đó chúng ta sẽ hâm nóng lại từ mới tiếng Trung của bài học hôm trước và làm các bài luyện tập phía sau bài hội thoại tiếng Trung giao tiếp cơ bản.

Học tiếng Trung giáo trình Hán ngữ 2 bài 29 Thầy Vũ

Phân tích từ vựng tiếng Trung và ngữ pháp tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ 2 bài 29 các bạn xem chi tiết và ghi chép lại đầy đủ bên dưới nhé.

Giáo trình Hán ngữ quyển 2 Bài 30 Tôi đến được hơn hai tháng rồi

 1. 明天你有考试吗? Míngtiān nǐ yǒu kǎoshì ma
 2. 重要 zhòngyào
 3. 明天的考试很重要 míngtiān de kǎoshì hěn zhòngyào
 4. 有三个题我不会做 yǒu sān gè tí wǒ bú huì zuò
 5. 这个题很难,你能做吗? Zhège tí hěn nán, nǐ néng zuò ma
 6. 你做完今天的工作了吗?nǐ zuò wán jīntiān de gōngzuò le ma
 7. 我还没做完作业 wǒ hái méi zuò wán zuòyè
 8. 你说完了吗?nǐ shuō wán le ma
 9. 第一道题 tì yī dào tí
 10. 这次你的成绩怎么样?zhè cì nǐ de chéngjì zěnmeyàng
 11. 她的学习成绩很好 tā de xuéxí chéngjì hěn hǎo
 12. 你写这个句子吧 nǐ xiě zhège jùzi ba
 13. 你读这个句子吧 nǐ dú zhège jùzi ba
 14. 你想干什么工作? Nǐ xiǎng gàn shénme gōngzuò
 15. 干活 gàn huó
 16. 我不想干这个活 wǒ bù xiǎng gàn zhège huó
 17. 干嘛?gàn má
 18. 你想干嘛去?nǐ xiǎng gàn má qù
 19. 你看见她了吗?nǐ kàn jiàn tā le ma
 20. 昨天我在超市里看见你 zuótiān wǒ zài chāoshì lǐ kànjiàn nǐ
 21. 我没有看见她 wǒ méiyǒu kàn jiàn tā
 22. 听见 tīngjiàn
 23. 你听见她说什么吗? Nǐ tīngjiàn tā shuō shénme ma
 24. 我没有听见你说话 wǒ méiyǒu tīngjiàn nǐ shuō huà
 25. 今天的课有很多生词 jīntiān de kè yǒu hěn duō shēngcí
 26. 我不会读这个词 wǒ bú huì dú zhège cí
 27. 今天我的工作很糟糕 jīntiān wǒ de gōngzuò hěn zāogāo
 28. 为什么你这么糟糕?wèishénme nǐ zhème zāogāo
 29. V + 成 chéng
 30. 我没做成 wǒ méi zuò chéng
 31. 你去成了吗? Nǐ qù chéng le ma
 32. 你翻译成英语吧 nǐ fānyì chéng yīngyǔ ba
 33. 你从英语翻译成汉语吧 nǐ cóng yīngyǔ fānyì chéng hànyǔ ba
 34. 你会翻译成中文吗?nǐ huì fānyì chéng zhōngwén ma
 35. 你说成别的事了 nǐ shuō chéng biéde shì le
 36. 你还没回我的信 nǐ hái méi huí wǒ de xìn
 37. 我还没收到你的回信 wǒ hái méi shōu dào nǐ de xìn
 38. V + 到 dào
 39. 技能 jìnéng
 40. 我学到她的技能了 wǒ xué dào tā de jìnéng le
 41. 我做到了 wǒ zuò dào le
 42. 我回到家了 wǒ huí dào jiā le
 43. 她回到公司了吗? Tā huí dào gōngsī le ma
 44. 刚才我说到哪儿了?gāngcái wǒ shuō dào nǎr le
 45. 昨天我们学到哪儿了?zuótiān wǒmen xué dào nǎr le
 46. 你买到机票了吗?nǐ mǎi dào jīpiào le ma
 47. 你买到火车票了吗?nǐ mǎi dào huǒchē piào le ma
 48. 你的故事很有意思 nǐ de gùshi hěn yǒu yìsi nǐ de gùshi hěn yǒu yìsi
 49. 你的故事没意思 nǐ de gùshi méi yìsi
 50. 我还没听你的故事 wǒ hái méi tīng nǐ de gùshi
 51. 这个工作很有意思 zhège gōngzuò hěn yǒu yìsi
 52. 这本书一共有多少页?zhè běn shū yígòng yǒu duōshǎo yè
 53. 现在我们翻到第二十六页 xiànzài wǒmen fān dào dì èr shí liù yè
 54. 你在笑什么?nǐ zài xiào shénme
 55. 你在笑我吗?nǐ zài xiào wǒ ma
 56. 你在笑我,对吗?nǐ zài xiào wǒ, duì ma
 57. 你别笑她了 nǐ bié xiào tā le
 58. 你听懂这个会话吗?nǐ tīng dǒng zhège huìhuà ma
 59. 你读这个会话吧 nǐ dú zhège huìhuà ba
 60. 你给我念这个会话吧 nǐ gěi wǒ niàn zhège huìhuà ba
 61. 你还没回答我的问题 nǐ hái méi huídá wǒ de wèntí
 62. 你有什么办法吗?nǐ yǒu shénme bànfǎ ma
 63. 没办法 méi bànfǎ
 64. V + 上 shàng
 65. 你穿上衣服吧 nǐ chuān shàng yīfu ba
 66. 你合上书吧 nǐ hé shàng shū ba
 67. 你关上门吧 nǐ guān shàng mén ba
 68. 你写上你的名字吧 nǐ xiě shàng nǐ de míngzi ba
 69. 你写成别的字了 nǐ xiě chéng biéde zì le
 70. 我找到你的钱包了 wǒ zhǎo dào nǐ de qiánbāo le
 71. 昨天很晚我才回到家 zuótiān hěn wǎn wǒ cái huí dào jiā
 72. 每天我的工作从上午八点到下午五点 měitiān wǒ de gōngzuò cóng shàngwǔ bā diǎn dào xiàwǔ wǔ diǎn
 73. 每天我常学到晚上十点半 měitiān wǒ cháng xué dào wǎnshàng shí diǎn bàn
 74. 我给你买的书
 75. 我给你买的书你看完了吗? Wǒ gěi nǐ mǎi de shū nǐ kàn wán le ma
 76. 你买的书很有意思 nǐ mǎi de shū hěn yǒu yìsi
 77. 我爱的人是她 wǒ ài de rén shì tā
 78. 今天你教我的课很难 jīntiān nǐ jiāo wǒ de kè hěn nán
 79. 你送我的手机很漂亮 nǐ sòng wǒ de shǒujī hěn piàoliang
 80. 你要买的书我买到了 nǐ yào mǎi de shū wǒ mǎi dào le
 81. 你新买的摩托车很漂亮 nǐ xīn mǎi de mótuōchē hěn piàoliang
 82. 窗户 chuānghu
 83. V + 开 kāi
 84. 你开开窗户吧 nǐ kāi kāi chuānghu ba
 85. 你开开门吧 nǐ kāi kāi mén ba
 86. 我开不开门 wǒ kāi bù kāi mén
 87. 你打开门吧 nǐ dǎ kāi mén ba
 88. 你打开窗户吧 nǐ dǎkāi chuānghu ba
 89. 你打开书吧 nǐ dǎkāi shū ba
 90. 你需要打开心门 nǐ xūyào dǎkāi xīnmén
 91. 米饭熟了 mǐfàn shú le
 92. 米饭还没熟 mǐfàn hái méi shú
 93. 米饭早就熟了 mǐfàn zǎojiù shú le
 94. 我早就给你打电话了wǒ zǎojiù gěi nǐ dǎ diànhuà le
 95. V + 熟 shú
 96. 这本书我看熟了 zhè běn shū wǒ kàn shú le
 97. 享受 xiǎngshòu
 98. 安宫牛黄丸 ān gōng niú huáng wán
 99. 我想享受生活 wǒ xiǎng xiǎngshòu shēnghuó
 100. 你给我的作业很难 nǐ gěi wǒ de zuòyè hěn nán
 101. 这个工作我做熟了 zhège gōngzuò wǒ zuò shú le

Vậy là trên đây Thầy Vũ vừa chia sẻ với các bạn học viên nội dung bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến trên website hoctiengtrungonline.com rồi, các bạn lưu lại bài giảng trực tuyến này về học dần nhé.

Trả lời