Giáo trình Hán ngữ 5 bài 11 học tiếng Trung Thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 11 học trực tuyến cùng thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 11 là bài giảng tiếp theo trong sách giáo trình Hán ngữ 5. Lắng nghe bài giảng của thầy bằng cách bấm xem video dưới nhé!

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 10

Video dạy học giáo trình Hán ngữ 5 bài 11

Học viên ơi, kết thúc bài giảng rồi chúng ta cùng luyện tập bài bằng đoạn văn phía dưới nhé! Bài tập theo cấp độ nâng cao dần và sẽ nhiều từ mới hơn các em nhớ ôn luyện từ vựng thường xuyên nha!

我看见了飞碟

八月二十五日,在新疆,我看见了飞碟。

当时我们正在新疆的福海县。这里离乌鲁木齐有六百公里,是个非常美丽的地方,有山有水,有森林和草原,还有味道鲜美的手抓羊肉。我们几个从大城市来的人到了这里,就像进了仙境,大家都很激动。

新疆与北京的时差大约是两个小时。晚上北京时间十点多,在新疆也就是八点多。八月二十五日那天,天气非常好。晚上九点左右太阳刚落下去。吃了晚饭,我和作家大刘一起回到宾馆。忽然,听见外边有人急促地叫着:“快,快出来看!”

大刘连忙跑出去了。我不知道发生了什么事,依然低着头在发手机短信。这是,大刘又马上回来,用力敲着我的大门叫:“快,快出来!”我马上意识到发生了不寻常的事情。于是,我和房间里的人立即跑了出去。

一出来我们便惊呆了,大家不约而同地叫了一生“飞碟!”然后一动不动地望着天空。

只见天上横着一条巨大的光束。一个飞碟快速地自传着,好像悬在了空中。那橙红色的光亮十分耀眼。飞碟自传的时候,带出了两条明显的白色涡流。它那橙红发亮的碟体,照亮了整个西北天空,真是太神奇了!这时有人着急地说:“照相机呢?相机呢?”又有人无奈的回答:“我们全是傻瓜呀!”

我们几个人带的全是傻瓜照相机,在这手忙脚乱的时候也不知道放在什么地方了,大家谁也不愿意离开一会,都明白这是个难得的机会。

突然,飞碟朝我们这边直冲下来。我以为它要降落了,可飞碟却停住了,又向高空慢慢飞去。然后一闪,变成了一个星星一样的亮点。接着又一闪,不见了。从一个唱片大小的碟子只是一闪就变成了一个亮点,这是多么快的速度啊!只是它留下的光束在空中亮了半天才一点点地暗下去。差不多一个小时以后,天空才渐渐恢复到原来的一片蓝色。

这天晚上,我们一个个都兴奋极了。彼此文:“相信有飞碟吗?”又彼此回答:“从此相信了。”

“如果那一刻飞碟下来要带你走,你去吗?”

“去!”

多么痛快的回答!

已经很晚了,可我久久不能入睡。我相信飞碟的存在。我相信在宇宙中间,不只是地球上才存在高智能生物。我相信这个世界存在着无数的可能性。

Wǒ kànjiànle fēidié

bā yuè èrshíwǔ rì, zài xīnjiāng, wǒ kànjiànle fēidié.

Dāngshí wǒmen zhèngzài xīnjiāng de fúhǎi xiàn. Zhèlǐ lí wūlǔmùqí yǒu liùbǎi gōnglǐ, shìgè fēicháng měilì dì dìfāng, yǒu shān yǒu shuǐ, yǒu sēnlín hé cǎoyuán, hái yǒu wèidào xiānměi de shǒu zhuā yángròu. Wǒmen jǐ gè cóng dà chéngshì lái de rén dàole zhèlǐ, jiù xiàng jìnle xiānjìng, dàjiā dōu hěn jīdòng.

Xīnjiāng yǔ běijīng de shíchā dàyuē shì liǎng gè xiǎoshí. Wǎnshàng běijīng shíjiān shí diǎn duō, zài xīnjiāng yě jiùshì bā diǎn duō. Bā yuè èrshíwǔ rì nèitiān, tiānqì fēicháng hǎo. Wǎnshàng jiǔ diǎn zuǒyòu tàiyáng gāng luò xiàqù. Chīle wǎnfàn, wǒ hé zuòjiā dà liú yīqǐ huí dào bīnguǎn. Hūrán, tīngjiàn wàibian yǒurén jícù de jiàozhe:“Kuài, kuài chūlái kàn!”

Dà liú liánmáng pǎo chūqùle. Wǒ bù zhīdào fāshēngle shénme shì, yīrán dīzhe tóu zài fā shǒujī duǎnxìn. Zhè shì, dà liú yòu mǎshàng huílái, yònglì qiāozhe wǒ de dàmén jiào:“Kuài, kuài chūlái!” Wǒ mǎshàng yìshí dào fā shēng liǎo bù xúncháng de shìqíng. Yúshì, wǒ hé fángjiān lǐ de rén lìjí pǎole chūqù.

Yī chūlái wǒmen biàn jīng dāile, dàjiā bùyuē’értóng de jiàole yīshēng “fēidié!” Ránhòu yī dòngbùdòng dì wàngzhe tiānkōng.

Zhǐ jiàn tiānshàng héngzhe yītiáo jùdà de guāngshù. Yīgè fēidié kuàisù dì zìzhuànzhe, hǎoxiàng xuán zàile kōngzhōng. Nà chénghóngsè de guāngliàng shífēn yàoyǎn. Fēidié zìzhuàn de shíhòu, dài chūle liǎng tiáo míngxiǎn de báisè wōliú. Tā nà chéng hóng fā liàng de dié tǐ, zhào liàngle zhěnggè xīběi tiānkōng, zhēnshi tài shénqíle! Zhè shí yǒurén zhāojí de shuō:“Zhàoxiàngjī ne? Xiàngjī ne?” Yòu yǒurén wúnài de huídá:“Wǒmen quán shì shǎguā ya!”

Wǒmen jǐ gèrén dài de quán shì shǎguā zhàoxiàngjī, zài zhè shǒumángjiǎoluàn de shíhòu yě bù zhīdào fàng zài shénme dìfāngle, dàjiā shéi yě bù yuànyì líkāi yī huǐ, dōu míngbái zhè shìgè nándé de jīhuì.

Túrán, fēidié cháo wǒmen zhè biān zhí chōng xiàlái. Wǒ yǐwéi tā yào jiàngluòle, kě fēidié què tíng zhùle, yòu xiàng gāokōng màn man fēi qù. Ránhòu yī shǎn, biàn chéngle yīgè xīngxīng yīyàng de liàngdiǎn. Jiēzhe yòu yī shǎn, bùjiànle. Cóng yīgè chàngpiàn dàxiǎo de diézi zhǐshì yī shǎn jiù biàn chéngle yīgè liàngdiǎn, zhè shì duōme kuài de sùdù a! Zhǐshì tā liú xià de guāngshù zài kōngzhōng liàngle bàntiān cái yī diǎndiǎn dì àn xiàqù. Chàbùduō yīgè xiǎoshí yǐhòu, tiānkōng cái jiànjiàn huīfù dào yuánlái de yīpiàn lán sè.

Zhè tiān wǎnshàng, wǒmen yīgè gè dōu xīngfèn jíle. Bǐcǐ wén:“Xiāngxìn yǒu fēidié ma?” Yòu bǐcǐ huídá:“Cóngcǐ xiāngxìnle.”

“Rúguǒ nà yīkè fēidié xiàlái yào dài nǐ zǒu, nǐ qù ma?”

“Qù!”

Duōme tòngkuài de huídá!

Yǐjīng hěn wǎnle, kě wǒ jiǔjiǔ bùnéng rùshuì. Wǒ xiāngxìn fēidié de cúnzài. Wǒ xiāngxìn zài yǔzhòu zhōngjiān, bù zhǐshì dìqiú shàng cái cúnzài gāo zhìnéng shēngwù. Wǒ xiāngxìn zhège shìjiè cúnzàizhe wú shǔ de kěnéng xìng.

Mỗi ngày thầy đều up bài cho cho các học viên, các em lên đây ôn tập hàng ngày và cập nhật các bài giảng mới của thầy Vũ nhé!

Trả lời