Giáo trình Hán ngữ 5 bài 10 học tiếng Trung Thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 10 học trực tuyến cùng thầy Vũ

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 10 do thầy Vũ trực tiếp giảng dạy được cập nhật liên tục trong ngày. Các bạn bấm vào video phía dưới để học bài mới của giáo trình Hán ngữ quyển 5 nhé!

Giáo trình Hán ngữ 5 bài 9

Bài giảng video trực tuyến giáo trình Hán ngữ 5 bài 10 của thầy Vũ

Sau khi học xong video giáo trình Hán ngữ 5 bài 10 phía trên, giờ thì bắt đầu luyện tập nào, đọc lại nhiều lần đoạn văn phía dưới nha các học viên!

提高自己

有一个人在一家贸易公司工作,但是他很不满意他的工作。一天,他愤怒地对朋友说:“我们头一点也不把我放在心里,改天我要对他拍桌子,然后辞职不干。”

“你对你们公司的业务完全弄清楚了吗?对于他们做国际贸易的技巧完全搞通了吗?”朋友反问他。

“没有!”

“君子报仇,十年不晚。我建议你先把他们的一切贸易技巧、商业文件和公司组织完全搞通,除了能熟练地操作电脑意外,还要学会程序设计,甚至连怎么修理打印机、复印机的小毛病都要学会,然后再辞职不干。”他的朋友建议:“你把你们的公司当作免费学习的地方,什么东西都搞通了以后再走,不是既出了气,又有许多收获吗?”

那人听了朋友的建议,从此刻苦学习,甚至下班之后,仍然留在办公室加班,还常常开夜车练习写各种商业文件。

一年之后,那位朋友偶然遇到他,就说:“你现在大概都学会了,可以准备辞职不干了吧!”

“可是我发现这半年来,老板对我刮目相看,最近还让我担当重任,又升值,我已经成公司的红人了!”

“这是我早就料到的!”他的朋友笑着说:“当初你的老板不重视你,是因为你的能力不足,却不努力学习,后来你刻苦学习,他当然会对你刮目相看了。”

只知道埋怨领导的态度,却不努力提高自己的能力,这是不少人常犯的毛病啊。

Tígāo zìjǐ

yǒuyī gèrén zài yījiā màoyì gōngsī gōngzuò, dànshì tā hěn bù mǎnyì tā de gōngzuò. Yītiān, tā fènnù dì duì péngyǒu shuō:“Wǒmen tóu yīdiǎn yě bù bǎ wǒ fàng zài xīnlǐ, gǎitiān wǒ yào duì tā pāi zhuōzi, ránhòu cízhí bù gān.”

“Nǐ duì nǐmen gōngsī de yèwù wánquán nòng qīngchǔle ma? Duìyú tāmen zuò guójì màoyì de jìqiǎo wánquán gǎo tōngle ma?” Péngyǒu fǎnwèn tā.

“Méiyǒu!”

“Jūnzǐ bàochóu, shí nián bù wǎn. Wǒ jiànyì nǐ xiān bǎ tāmen de yīqiè màoyì jìqiǎo, shāngyè wénjiàn hé gōngsī zǔzhī wánquán gǎo tōng, chúle néng shúliàn de cāozuò diànnǎo yìwài, hái yào xuéhuì chéngxù shèjì, shènzhì lián zěnme xiūlǐ dǎyìnjī, fùyìnjī de xiǎo máobìng dōu yào xuéhuì, ránhòu zài cízhí bù gān.” Tā de péngyǒu jiànyì:“Nǐ bǎ nǐmen de gōngsī dàng zuò miǎnfèi xuéxí dì dìfāng, shénme dōngxī dū gǎo tōngle yǐhòu zài zǒu, bùshì jìchūle qì, yòu yǒu xǔduō shōuhuò ma?”

Nà rén tīngle péngyǒu de jiànyì, cóngcǐ kèkǔ xuéxí, shènzhì xiàbān zhīhòu, réngrán liú zài bàngōngshì jiābān, hái chángcháng kāiyèchē liànxí xiě gè zhǒng shāngyè wénjiàn.

Yī nián zhīhòu, nà wèi péngyǒu ǒurán yù dào tā, jiù shuō:“Nǐ xiànzài dàgài dōu xuéhuìle, kěyǐ zhǔnbèi cízhí bù gān le ba!”

“Kěshì wǒ fāxiàn zhè bànnián lái, lǎobǎn duì wǒ guāmùxiāngkàn, zuìjìn hái ràng wǒ dāndāng zhòngrèn, yòu shēngzhí, wǒ yǐjīng chéng gōngsī de hóng rénle!”

“Zhè shì wǒ zǎo jiù liào dào de!” Tā de péngyǒu xiàozhe shuō:“Dāngchū nǐ de lǎobǎn bù chóng shì nǐ, shì yīnwèi nǐ de nénglì bùzú, què bù nǔlì xuéxí, hòulái nǐ kèkǔ xuéxí, tā dāngrán huì duì nǐ guāmùxiāngkànle.”

Zhǐ zhīdào mányuàn lǐngdǎo de tàidù, què bù nǔlì tígāo zìjǐ de nénglì, zhè shì bù shǎo rén cháng fàn de máobìng a

Nhiệm vụ của các học viên khi kết thúc bài học là tiếp tục cập nhật các bài học tiếp theo của thầy Vũ, đừng bỏ lỡ bởi nó sẽ làm gián đoạn quá trình của các bạn nhé!.

Trả lời