Kết cấu nếu…thì – “如果……就……”句式

 

 Kết cấu: Nếu…. thì….. “如果……就……”句式 **************** “如果……就……”, (rú ɡuǒ … … jiù … …): Nếu… thì…. 1. 如果观众朋友们想学好普通话,就一定要多说多练习。 1。Nếu các bạn muốn học giỏi tiếng phổ thông Trung Quốc, thì nhất định phải nói nhiều và luyện tập nhiều. 1. Rúguǒ guānzhòng péngyǒumen xiǎng xuéhǎo… Read More

Giới thiệu khái quát câu phức trong tiếng Trung

 

 Giới thiệu khái quát câu phức trong tiếng Trung 简介汉语各类常见复句 Jiǎnjiè hànyǔ gè lèi chángjiàn fùjù *************************** 1.并列关系Bìngliè guānxì:Quan hệ song song; ngang hàng; đồng đẳng a/既……,又……jì……, yòu……;Đã….., lại….. Vd:既聪明又用功。Jì cōngmíng yòu yònggōng. Đã thông minh lại còn chăm chỉ. b/一边……,一边……/yībiān……, yībiān……; Vừa …., vừa……… Read More

Câu tiếng trung thường gặp một số loại và kết cấu 常见句型、结构

 

 Ở bài này chúng ta cùng học ngữ pháp cũng khá cơ bản ,常见句型、结构:Kết cấu & một số loại câu tiếng trung thường gặp Chángjiàn jù xíng, jiégòu: A】名+(正)在+动+名 danh từ+(正)在+động từ+danh từ 1.小马正在唱中国民歌。 2.老师在看报纸。 A] míng +(zhèng) zài +dòng +míng 1. Xiǎo mǎ zhèngzài… Read More

”即使“, ”尽管“, ”不管“, ”无论“ Cách phân biệt và dùng

 

 Cách phân biệt và dùng ngữ pháp tiếng trung Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách dùng và phân biệt  ”即使“, ”尽管“, ”不管“, ”无论“ 1. 【即使】 (连)表示假设兼让步。连接句子。� �和“也”搭配使用。 例1:即使天气很热,他也要坚持锻炼� ��体。 例2:即使有电影票也都是边儿上的了� �� 例3:即使下雨也要进城。 -[Jíshǐ] (Lián) biǎoshì jiǎshè jiān ràngbù. Liánjiē jùzi. Cháng… Read More