Một số Thành Ngữ – Ngạn – Tục ngữ châm ngôn hay dùng

 

 MỘT SỐ THÀNH – TỤC – NGẠN NGỮ & CHÂM NGÔN THƯỜNG DÙNG 常用汉语的成语、谚语、格语以及方言语 ********************************* 无风不起浪 Wúfēngbùqǐlàng không có lửa làm sao có khói 千里送鹅毛 / 礼轻情意重 Qiānlǐ sòng émáo/ lǐ qīng qíngyì zhòng quà/của ít lòng nhiều. 才脱了阎王 / 又撞着小鬼 Cái tuōle yánwáng/ yòu… Read More