Tam tự kinh 人之初,性本善 rén zhī chū, xìng běn shàn Nhân chi sơ; Tính bản thiện. 性相近,习相远 xìng xiāng jìn, xí xiāng yuǎn Tính tương cận; Tập tương viễn. 苟不教,性乃迁 gǒu bù jiāo, xìng nǎi qiān Cẩu bất giáo; Tính nãi thiên. 教之道,贵以专 jiào zhī dào, guì yǐ zhuān Giáo chi đạo; Quí dĩ chuyên…