Chuyển đổi sang pinyin (汉语拼音转换器) >

Vui lòng nhập ký tự Trung Quốc của bạn ở đây sau đó click pinyin: