Câu tiếng trung thường gặp một số loại và kết cấu 常见句型、结构

 

Ở bài này chúng ta cùng học ngữ pháp cũng khá cơ bản ,常见句型、结构:Kết cấu & một số loại câu tiếng trung thường gặp

Chángjiàn jù xíng, jiégòu:

A】名+(正)在+动+名
danh từ+(正)在+động từ+danh từ
1.小马正在唱中国民歌。
2.老师在看报纸。
A] míng +(zhèng) zài +dòng +míng
1. Xiǎo mǎ zhèngzài chàng zhōngguó míngē.
2. Lǎoshī zài kàn bàozhǐ.

B】代+(正)在+动+名
đại từ+(正)在+động từ+danh từ
3.他们在学习中文。
4.她正在唱越南民歌。
B] dài +(zhèng) zài +dòng +míng
3. Tāmen zài xuéxí zhōngwén.
4. Tā zhèngzài chàng yuènán míngē.
Câu tiếng trung thường gặp một số loại và kết cấu  常见句型、结构
C】名+不+在+动+名
danh từ+不+在+động từ+danh từ
5.小马不在朗读课文。
6.小明不在听录音。
C] míng +bù +zài +dòng +míng
5. Xiǎo mǎ bùzài lǎngdú kèwén.
6. Xiǎomíng bùzài tīng lùyīn.

D】代+不+在+动+名
đại từ+不+在+động từ+danh từ
7.我不在看电视。
8.他不在做作业。
D] dài +bù +zài +dòng +míng
7. Wǒ bùzài kàn diànshì.
8. Tā bùzài zuò zuo yè.

E】名(代)+在+名+动+名
danh từ(đại từ)+在+danh từ+động từ+danh từ
9.小明在图书馆看书。
10.他在宿舍听录音。
E] míng (dài)+zài +míng +dòng +míng
9. Xiǎomíng zài túshū guǎn kàn shū.
10. Tā zài sùshè tīng lùyīn.

F】名+不+在+名+动
danh từ+不+在+danh từ+động từ
11.马老师不在教室辅导。
12.小明不在北大学习。
F] míng +bù +zài +míng +dòng
11. Mǎ lǎoshī bùzài jiàoshì fǔdǎo.
12. Xiǎomíng bùzài běidà xuéxí.

G】代+不+在+名+动+名
đại từ+不+在+danh từ+động từ+danh từ
13.他不在宿舍复习汉语。
14.我不在教室做作业。
G] dài +bù +zài +míng +dòng +míng
13. Tā bùzài sùshè fùxí hànyǔ.
14. Wǒ bùzài jiàoshì zuò zuo yè.

H】名++动+名
danh từ+才+động từ+danh từ
15.小明才去学校。
16.小明才来越南。
H] míng ++dòng +míng
15. Xiǎomíng cái qù xuéxiào.
16. Xiǎomíng cái lái yuènán.
Câu tiếng trung thường gặp một số loại và kết cấu  常见句型、结构

I】代+才+动+名
đại từ+才+động từ+danh từ
17.他才去电影院。
18.我们才到教室。
I] dài +cái +dòng +míng
17. Tā cái qù diànyǐngyuàn.
18. Wǒmen cái dào jiàoshì.

J】名(代)+的+名+(不)在+名(代)
danh từ(đại từ)+的+danh từ+(不)在+danh từ(đại từ)
19.我们的学校在河内东郊。
20.学校的图书馆不在这儿。
21.你的母亲在家吗?
J] míng (dài)+de +míng +(bù) zài +míng (dài)
19. Wǒmen de xuéxiào zài hénèi dōngjiāo.
20. Xuéxiào de túshū guǎn bùzài zhè’er.
21. Nǐ de mǔqīn zàijiā ma?

Câu tiếng trung thường gặp một số loại và kết cấu  常见句型、结构

Bookmark and Share